Fiqh

Ang Pag-iimam(7) sa Salah

Ang Imam ang siyang namumuno sa pagsasagawa ng salah. Siya ay titindig sa unahan ng mga ma’-moom. Ang pinakamainam na saff (linya) ng mga kalalakihan ay ang unang saff(8). Kung ang bilang ng ma’-moom ay dalawa, maaaring pumagitna sa kanilang dalawa ang imam (isa sa kanan at isa sa kanyang kaliwa)(9) subalit mas mainam na silang dalawa ay nasa likuran ng imam(10). Ngnuit kung nag-iisa lamang ang ma’-moom, siya ay titindig sa gawing kanan ng imam(11). Ang mga kababaihan ay sa likuran ng mga kalalakihan(12) bilang respeto at pangangalaga sa kanila. Ang pinakamainam na saff para sa mga kababaihan ay ang nasa pinakahuling linya. Mas mainam na ang titindig sa likuran ng imam (pinakamalalapit sa imam) sa pagsasagawa ng salah ay ang mga may kaalaman sa Qur’an, sunnah at fiqh. Sapagkat sila ang magtutuwid sa posibleng pagkakamali ng imam(13).

____________________

(1) Kitabul Fiqh Al-Muyassar fi dhaw-il kitabi was-sunnah, pahina 77-78

(2) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 713), at Muslim (Hadeeth 418)

(3) Inulat ni Muslim (Hadeeth 560)

(4) Inulat ni Abu Dawud (Hadeeth 551) tingnan din sa Al-Irwa 2/336-337

(5) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 632), at Muslim (Hadeeth 697)

(6) Inulat ni Muslim (Hadeeth 465)

(7) Pag-iimam: Pamumuno sa salah

(8) Inulat ni Muslim (Hadeeth 437 at 440)

(9) Inulat ni Abu Dawud (Hadeeth 613), tingnan din sa Irwaul-Ghaleel (2/319)

(10) Inulat ni Muslim (Hadeeth 3010)

(11) Inulat ni Muslim (Hadeeth 3010)

(12) Inulat ni Muslim (Hadeeth 658)

(13) Inulat ni Muslim (Hadeeth 432)

          Si Propeta Muhammad ﷺ ay nagsabi:

 

(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا). رواه البخاري ومسلم

 “Itinalaga ang Imam upang siya ay sundin, kung kaya’t kapag siya ay nag-takbeer, kayo rin ay magsi-takbeer; at kapag siya ay yumuko kayo rin ay magsiyuko. Kapag siya ay nagsabi: “Sami’ Allahu liman hamidah”, sabihin ninyo ang: “Rabbana wa lakalhamd”, at kapag siya ay nagpatirapa kayo rin ay magsipagpatirapa.”(1)

 

Ang Karapat-dapat sa Imamah (Pag-iimam)

 1. Nakakaalam sa Qur’an.(2)
 2. Nakakaalam sa Sunnah ng Propeta ﷺ.
 3. Nauna sa pagsasagawa ng Hijrah.(3)
 4. Nauna sa pagyakap sa Islam.
 5. Nakatatanda sa edad.

 

          Subalit kung sila ay magkakatulad ng kaalaman sa Qur’an, suriin kung sino sa kanila ang pinakamaalam sa sunnah ng Propeta ﷺ. Kung sila ay magkakatulad din ng kaalaman sa sunnah, suriin kung sino sa kanila ang pinaka-una sa pagsasagawa ng hijrah. Kung sila ay magkakatulad din sa pagsasagawa ng hijrah, suriin kung sino sa kanila ang pinaka-una sa pagyakap sa Islam. Kung sila ay magkakatulad din sa pagyakap sa Islam, suriin kung sino sa kanila ang pinakamatanda sa edad.

 

Mga Ipinagbabawal sa Pag-iimam

 1. Ang pag-iimam ng kababaihan sa kalalakihan.(4)
 2. Ang pag-iimam ng muhdith.(5)
 3. Ang sinumang hindi marunong magbasa ng surah Al-Fatihah; sa kanyang pagbabasa ay nagbabago ang kahulugan ng talata mula sa Qur'an.
 4. Ang Fasiq(6) at Mubtadi’.(7)
 5. Ang sinumang walang kakayahan sa pagyuko, pagpapatirapa, pagtayo at pag-upo.

 

Mga Hindi Kanais-nais sa Pag-iimam

 1. Ang madalas na pagkakamali sa pagbabasa ng mga talata mula sa Qur'an.
 2. Ang sinumang kinamumuhian ng mga tao.
 3. Hindi tamang pabigkas sa mga letra ng talata mula sa Qur'an.

____________________

(1) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 389), at Muslim (Hadeeth 411)

(2) Maalam sa Qur’an at sa mga hatol ng salah, mas marami ang nasasauladong mga surah ng Qur’an, mas mahusay sa tajweed at maganda ang boses.

(3) Hijrah: Paglikas mula sa lugar ng kufr (kawalan ng pananampalataya) tungo sa lugar ng mga Muslim.

(4) Hindi ipinahihintulot sa isang babaeng Muslimah na mag-imam para sa mga kalalakihan, sapagkat siya sa katotohanan ay magiging tukso sa mga kalalakihan. Ang babaeng Muslimah ay maaari lamang mag-imam sa mga kapwa niya babae.

(5) Muhdith: Wala sa kalinisan, batid niya na siya ay hindi nakapagwudhu o di-kaya’y may nakadikit sa kanya na maruming bagay.

(6) Fasiq: Masama at makasalanang tao

(7) Mubtadi': Taong lantaran sa paggawa ng mga gawaing bid’ah (bago) sa Islam

          Nararapat sa isang imam na kanyang alamin at suriing mabuti ang kanyang mga ma’-moom. Kapag alam niyang may mga matatanda sa kanila, dapat niyang paiksiin ang mga Ayah upang maging magaan at naaayon sa kanilang kakayahan. Ang salah ay isang dakilang pagsamba kay Allah na hindi dapat gawing pahirap o parusa sa mga tao. Dapat laging isaisip ng imam na ang mga tao sa kanyang likuran ay nagkakaiba-iba ng antas ng pananampalataya, kakayahan, at pangangailangan; kung kaya’t napakainam na maging katamtaman (hindi labis at hindi rin naman kulang) sa pagsasagawa ng mga pagsamba(1)(2).

           Mga Puna hinggil sa Paksang tinalakay:

 

 • Hindi ipinahihintulot na tumayo na mag-isa sa likuran ng saff habang nagsasagawa ng salah(3) maliban lamang kung mayroong sapat na dahilan sapagkat hindi inuobliga ni Allah sa Kanyang alipin ang isang bagay o pagsamba na wala sa kanyang kakayahan.
 • Kapag inabutan ng ma'moom ang imam habang siya ay nakayuko, inabutan niya ang rak’ah.
 • Ipinagbawal ni Propeta Muhammad ﷺ ang pag-iimam sa masjid o bahay ng iba maliban lamang kung sila ay nagbigay ng pahintulot(4).

 

 

Ang Salatol-Jama’ah(2)

Salatol-Jama’ah – Ito ang sama-samang pagsasagawa ng limang takdang salah sa masjid. Ito ay wajib (tungkulin o ipinag-uutos) sa mga kalalakihan. Ang pinakamababang bilang ng jama’ah ay binubuo ng tatlong(3) tao.

 

          Si Propeta Muhammad ﷺ ay nagsabi:

 

(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ – يعني الفرد – بسبع وعشرين درجة). أخرجه البخاري ومسلم

“Ang salah na Jama’ah (sama-samang pagsasagawa ng salah sa masjid) ay higit na mainam kaysa sa salah ng nag-iisa nang dalawampu’t pitong antas.”(4)

 

(من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر). أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني

 “Sinuman ang nakarinig ng pagtawag (Adhan) subalit siya ay hindi tumugon, magkagayo’y wala siyang salah maliban lamang kung mayroon siyang sapat na dahilan.(5)

____________________

(1) Ito ang pananaw nina Imam Shafi'i at Imam Ahmad na sinang-ayunan ni Sheikh Ibn 'Uthaimeen at ang karamihan sa mga ulama. Ayon naman kina Sheikh Ibn Taymiyah at Sheikh Ibn Baz, dapat magsagawa ng sujood as-sahw sa oras na maalaala niya ito kahit nasa bahay na siya.

(2) Salatol-Jama’ah: Sama-sama o Kongregasyon na salah sa masjid.

(3) Ang salah ng dalawang tao ay maituturing ding Jama'ah, Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 658) at Abu Dawud (Hadeeth 554) at iba pa. "Ang Salah ng dalawang tao o higit pa ay jama'ah, ngunit sa tuwing nadadagdagan ang bilang na ito ay nagiging mas mainam, at ang pagsasagawa ng salatol-jama'ah sa masjid ay obligado." Fatawa Allujnah Ad-Daimah 7/289

(4) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 645 at 646), at Muslim (Hadeeth 650)

(5) Inulat ni Abu Dawud (Hadeeth 551), Ibn Majah (Hadeeth 793), Al-Hakim (1/245), ayon kay Sheikh Al-Bani ang Hadeeth na ito ay sahih.

          Katanggap-tanggap (sa kapahintulutan ni Allah) ang salah ng isang Muslim sa loob ng kanyang tahanan, subalit ang pag-iwan sa salatol-jama’ah (sa masjid) ay isang kasalanan maliban lamang kung mayroong sapat na dahilan(1). Ipinahihintulot lamang ng Islam ang pag-iwan sa salatol-jama’ah o kongregasyon na salah sa loob ng masjid sa mga sumusunod na kadahilanan:

 

 1. May-sakit na maaaring malagay sa kapahamakan kung siya ay tutungo sa masjid. Maging ang Propeta ﷺ ay hindi nakapagsasagawa ng salah al-jama’ah sa panahon ng kanyang malubhang karamdaman(2).
 2. Pangangailangan sa pagbabawas (pagdumi o pag-ihi) o pagkain kapag ito ay naihanda(3).
 3. Pagkakaroon ng pangamba sa sarili, pamilya, o kayamanan sa posibilidad na pagkawala nito(4).
 4. Malakas na ulan at hangin na dulot ng bagyo o matinding lamig na maaaring magpahamak sa tao(5). Kabilang dito ang lahat ng uri ng panganib na nag-aabang sa tao sa pagtungo sa masjid.
 5. Pagdurusa o paghihirap sanhi ng pagpapahaba ng imam sa salah(6).
 6. Pangamba na hindi umabot sa oras ng paglalakbay (halimbawa, paglipad ng eroplano).
 7. Paghihingalo ng isa sa mga minamahal sa buhay.

 

 

Istihadhah – Ito ang paglabas ng dugo mula sa ari ng babae sa hindi takdang oras nito, maaaring sanhi ng pagdudugo sa loob, sakit at iba pa. Ito ay kakaiba sa haydh sa kulay, amoy at labnaw kaya hindi maituturing na haydh.

 

Ang Istihadhah ay hindi katulad ng Haydh

Ang babaeng may istihadhah ay dapat magsagawa ng salah sa mga takdang oras nito. Sa tuwing mayroon siyang istihadhah, ang kailangan lamang niyang gawin ay linisan ito na hindi niya kailangang maligo, magsagawa lamang siya ng wudhu. Gayundin naman sa pag-aayuno, dapat siyang mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan. Ang istihadhah ay hindi nakasisira ng pag-aayuno. Ipinahihintulot din sa kanya ang pakikipagtalik sa kanyang asawa.

 

 

*****

 

 

 

ANG HAYDH AT NIFAS 

Haydh – Pangkaraniwang dugo na lumalabas mula sa ari ng babae na walang dahilan, sa panahon ng kanyang kalusugan at hindi nang panganganak.

 

Nifas – Dugong lumalabas mula sa ari ng babae sanhi ng panganganak o bago manganak.

 

            Ang haydh ay walang tiyak na edad kung kailan nagsisimula at sa anong edad ito nagtatapos. Kapag ang babae ay dinatnan ng haydh, siya ay obligadong sumunod sa batas na itinakda ni Allah hinggil sa pagkakaroon ng haydh, maging siya man ay hindi pa umabot sa edad na siyam o lagpas sa edad na limampu. Si Allah ay nagsabi:

 

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) سورة البقرة: 222

"At tinatanong ka nila, (O Muhammad ), hinggil sa ‘Haydh’ – likas na dugo na lumalabas sa mga kababaihan sa takdang panahon (buwanang dalaw o regla ng kababaihan), – sabihin mo sa kanila, “Ito ay nakasisira sa sinumang lalapit dito at marumi para sa inyo. Kaya’t iwasan ninyo ang makipagtalik sa inyong mga asawa habang sila ay nasa gayong kalagayan hanggang sa tumigil ang kanilang buwanang dalaw (regla). Kapag natigil na ang kanilang buwanang dalaw at nakapaligo na sila, ay makipagtalik na kayo sa kanila sa bahagi na ipinahintulot ni Allâh sa inyo.  Ito ay sa harapan na pribadong bahagi at hindi sa likuran. Si Allâh, samakatuwid, ay nagmamahal sa Kanyang mga alipin, na palaging humihingi ng kanilang kapatawaran at pagsisisi, at nagmamahal sa Kanyang mga aliping malilinis, na lumalayo sa lahat ng mga kahalayan at karumihan."(1)

 

Ang haydh ay kabilang sa mga bagay na itinakda ni Allah sa pagkakalikha sa mga kababaihan. Si Propeta Muhammad ﷺ ay nagsabi:

 

(إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم). رواه البخاري

Katotohanan, ito ay isang bagay na itinakda ni Allah sa mga anak na babae ni Adam.”(2)

____________________

(1) Surah Al-Baqarah, Ayah 222

(2) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 299, 310, 311, 313, 1446, 1481, 1606)

Mga Gawaing Ipinagbabawal sa Panahon ng Haydh at Nifas

 1. Ang pakikipagtalik.
 2. Ang talaq (deborsyo o pakikipaghiwalay ng lalaki sa kanyang asawa).
 3. Ang pagsasagawa ng salah.
 4. Ang pag-aayuno.
 5. Ang pagsasagawa ng tawaf.
 6. Ang paghawak sa Mus-haf.
 7. Ang pagbabasa ng Qur’an.
 8. Ang pagpasok sa masjid at pananatili sa loob nito.

Mga Puna hinggil sa Paksang tinalakay:

 

 • Kapag lumipas na ang haydh o nifas, obligado sa babae na maligo at magsagawa ng salah. Hindi niya kailangang bayaran ang mga nakaligtaan niyang salah sa panahon ng kanyang haydh o nifas. Subalit kailangan niyang bayaran ang mga araw ng pag-aayuno na kanyang nakaligtaan sa buwan ng Ramadhan.
 • Ang pinakamahaba at pinakamaiksing panahon na itinatagal ng haydh ay bumabalik sa nakaugalian o nakasanayan; subalit ang madalas ay tumatagal hanggang anim o pitong araw.
 • Hindi ipinahihintulot sa babae ang pakikipagtalik sa kanyang asawa sa panahon ng kanyang haydh sapagkat ang dugo na lumalabas mula sa kanyang ari ay marumi na maaaring magdulot ng sakit sa lalaki. Subalit ipinahihintulot ang pakikipagtalik kung hindi sa pamamagitan ng kanyang ari.
 • Ipinahihintulot sa babaeng may haydh o nifas ang pagbabasa ng kanyang mga sauladong talata mula sa Qur'an kung kinakailangan, kagaya ng pagtuturo at iba pa.

 

ANG NAJASAH  AT ANG PARAAN NG PAGLINIS 

Najasah – Ito ay salitang Arabe na ang literal na kahulugan ay karumihan. Ito ang mga bagay na marumi na dapat iwasan ng Muslim, sapagkat ang kalinisan ay kabilang sa mga kondisyon ng salah upang ito ay maging katanggap-tanggap kay Allah.

 

 • Dalawang uri ng Najasah:
  1. Najasah ‘Ayniyyah (o Najasah Haqiqiyyah)

Ito ang uri ng karumihan na hindi nalilinis sapagkat ang orihin nito ay marumi, katulad ng aso at baboy.

 1. Najasah Hukmiyyah

Ito ang uri ng karumihan na maaaring linisin sapagkat ang orihin nito ay malinis, katulad ng damit kapag ito ay nakapitan ng dumi. Ito ay may tatlong uri:

 1. Najasah Mughalladhah, katulad ng dumi ng aso.
 2. Najasah Mukhaffafah, katulad ng ihi ng sanggol(1) na hindi pa marunong kumain ng pagkain.
 3. Najasah Mutawassitah, katulad ng ihi, dumi, patay na hayop at iba pa.

Mga Maduduming Bagay na Dapat Iwasan ng Muslim

 1. Ang dumi, ihi at suka ng tao maliban sa ihi ng sanggol na hindi pa marunong kumain ng pagkain.
 2. Ang pagdanak ng maraming dugo, maging ito ay mula sa halal na hayop.
 3. Ang dumi at ihi ng hayop na hindi ipinahihintulot kainin.
 4. Ang maytah (patay na hayop na hindi kinatay)
 5. Ang madhiy(2)
 6. Ang wadiy(3)
 7. Ang dugong haydh (regla).

Mga Pamamaraan ng Paglinis sa Najasah

 1. Kapag ang dumi ay nasa ibabaw ng lupa, buhusan lamang ito ng tubig ng isang beses. Kung walang tubig ay maaari itong tabunan ng lupa o di-kaya’y baliktarin ang lupa na kinalalagyan nito.
 2. Kapag ang dumi ay nasa ibang bagay katulad ng damit, kuskusin ito hanggang matanggal ang dumi; kapag nasa lalagyanan ng pagkain o tubig, hugasan ito hanggang matanggal ang dumi. Kapag ang damit o lalagyanan ng pagkain o tubig ay dinilaan ng aso, hugasan ito ng pitong beses, una sa lahat ay sa pamamagitan ng lupa.

____________________

(1) Kapag kumapit sa damit ang ihi ng lalaking sanggol na hindi pa marunong kumain ng pagkain ay wiwisikan lamang ng tubig ang bahagi ng damit na kinapitan nito. Ngunit ang ihi ng babaing sanggol na kumapit sa damit ay dapat kuskusin ng tubig.

(2) Madhiy: Ito ay malapot na semilyang lumalabas mula sa ari sanhi ng paglalaro at imahinasyon.

(3) Wadiy: Patak ng semilya na lumalabas pagkatapos umihi.

 1. Kapag ang dumi ay hindi makita o mahanap kung saang bahagi ng damit, labahan ang buong damit. Kapag isa sa tatlong damit (o higit pa) ay mayroong dumi subalit hindi tiyak kung alin sa tatlo ang kinapitan ng dumi, labahan ang tatlong damit.
 2. Kapag ang damit ay kinapitan ng dugo, kuskusin ito sa abot ng kakayahan hanggang matanggal ang dugo; ngunit anuman ang manatili sa damit na hindi matanggal ay maituturing na malinis.
 3. Ang najasah ng baboy, kapag dinilaan nito ang anumang bagay, hugasan lamang din ito ng isang beses; hindi kondisyon na hugasan ng pitong beses.

 

Tayammum – Ito ang natatanging paraan ng pagpahid ng mukha at dalawang kamay gamit ang malinis na lupa (o buhangin) sa layuning pagsamba kay Allah.

 

Nagkakaisa ang mga Islamikong pantas (ulama) hinggil sa kapahintulutan ng pagsasagawa ng tayammum bilang kapalit ng tubig (sa panahon na walang tubig). Ito ay ipinahintulot ni Allah sa ummah(3) ni Propeta Muhammad ﷺ bilang pagpapagaan para sa kanila. Si Allah ay nagsabi:

 

(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) سورة المائدة: 6

"At kung kayo ay maysakit o di kaya’y nasa paglalakbay at nasa kalusugan naman kayo, o di kaya’y nagbawas kayo (na ang ibig sabihin ay umihi o dumumi kayo), o di kaya ay nakipagtalik kayo sa inyong asawa; at pagkatapos ay wala kayong makitang tubig, samakatuwid sa ganitong kadahilanan ay magsagawa kayo ng ‘Tayammum’ bilang panghalili – ang malumanay na paghahampas o pagdadampi ng inyong mga palad sa lupa at pagkatapos ay ipapahid sa inyong mga mukha at mga kamay."(4)

 

Mga Kondisyon ng Pagsasagawa ng Tayammum

 1. Ang Niyyah o intensyon
 2. Ang Islam (pagiging Muslim)
 3. Matinong Pag-iisip
 4. Wastong Edad
 5. Malinis na lupa (o buhangin)
 6. Sapat na dahilan sa hindi paggamit ng tubig (walang kakayahan sa paggamit ng tubig)

____________________

(1) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 249), at Muslim (Hadeeth 318)

(2) Ipinagbabawal sa taong junub ang pagbabasa ng Qur’an kahit sa kanyang mga sauladong talata mula sa Qur'an.

(3) Ummah: Pamayanan o nasyon

(4) Surah Al-Maidah, Ayah 6

Mga Nagpapawalang-Bisa sa Tayammum

 1. Ang lahat ng mga nakasisira o nagpapawalang-bisa sa wudhu ay gayundin namang nagpapawalang-bisa sa tayammum.
 2. Ang pagkakaroon ng sapat na tubig.
 3. Ang pagkakaroon ng kakayahan sa paggamit ng tubig (halimbawa, paggaling mula sa sakit).

 

Ang Pamamaraan ng Pagsasagawa ng Tayammum

 

 1. Ang niyyah o intensyon.
 2. Bigkasin ang "Bismillah."
 3. Ihampas o idikit ang magkabilang palad sa lupa o buhangin nang isang beses, at pagkatapos ay ihipan o itaktak.
 4. Ipahid sa mukha nang isang beses.
 5. Ipahid sa magkabilang kamay hanggang pulso nang isang beses, una ang kanan bago ang kaliwa.

 

Mga Puna hinggil sa Paksang tinalakay:

 

 • Ipinahihintulot ang pagsasagawa ng tayammum sa mga dingding, mesa, upuan, salamin ng sasakyan, at iba pang bagay na maaaring dikitan ng alikabok.
 • Ang hatol ng tayammum ay katulad ng tubig. Ang isang beses na tayammum ay sapat sa pagsasagawa ng dalawa o ilang beses na salah hangga't hindi ito nawawalan ng bisa.
 • Ipinahihintulot ang pagsasagawa ng tayammum sa mga sumusunod na kadahilanan:
 1. Walang matagpuang tubig.
 2. Ang paggamit ng tubig ay makasasama sa maysakit.
 3. Sobrang lamig ng tubig na maaaring magdulot ng sakit, at walang paraan upang mapainitan ito.
 4. Ang pagkuha ng tubig ay magdudulot ng kapahamakan o panganib sa buhay o ari-arian ng isang tao.
 5. Limitado lamang ang dami ng tubig na gagamitin sa pag-inom, pagluluto o sa pagtanggal ng dumi sa katawan.

 

 

 

 GHUSL 

GhuslIto ang natatanging pamamaraan ng pagligo o paglilinis ng buong katawan sa

pamamagitan ng tubig, sa layuning pagsamba kay Allah.

Ang pagsasagawa ng ghusl ay obligado kapag naganap ang isa sa mga kadahilanan ng pagiging obligado nito.

Mga halimbawa kung kailan nagiging obligado ang ghusl:

 1. Paglabas ng Maniy(1) (Halimbawa, pakikipagtalik sa asawa)
 2. Pagpasok ng “Hashafah”(2) o bahagi nito sa ari ng babae.
 3. Pagpasok sa Islam ng hindi Muslim (o ng taong tumalikod sa Islam).
 4. Paglipas ng haydh at nifas (para sa mga kababaihan).
 5. Pagkamatay ng tao (obligado na paliguan ang kanyang bangkay).

 

Mga Halimbawa kung kailan nagiging kanais-nais ang ghusl:

 1. Sa tuwing makikipagtalik.
 2. Sa araw ng Jumu’ah (Biyernes).(3)
 3. Sa araw ng ‘Eid(4) (‘Eidul-Ad-ha at ‘Eidul-Fitr)
 4. Sa pagsuot ng ihram(5) (sa pagsasagawa ng ‘umrah(6) at hajj(7)).
 5. Pagkatapos magpaligo ng patay.

 

Ang Pamamaraan ng Pagsasagawa ng Ghusl

Ito ay may dalawang pamamaraan:

 1. Pamamaraang Ganap at Kanais-nais – Ito ang pagsasagawa ng obligado at kanais-nais sa pagligo. Ang pagsasagawa nito:

Una, isapuso ang layunin. Pangalawa, bigkasin ang "Bismillah" at hugasan ang dalawang kamay ng tatlong beses. Pangatlo, hugasan ang ari sa pamamagitan ng kaliwang kamay. Pang-apat, magsagawa ng kumpletong wudhu. Panglima, kuskusin ng tubig ang ulo (una sa kanang bahagi) hanggang mabasa ang anit nito. Pang-anim, buhusan ng tubig ang buong katawan (una sa kanang bahagi).

 

____________________

(1) Maniy: Punlay o Semilya. Ito ay puting likido na malapot na lumalabas na pabulwak sanhi ng kainitan ng pagnanasa o kasiyahan.

(2) Hashafah: Ito ang ulo ng ari ng lalaki.

(3) Ayon kay Shiekh Muhammad ibn Salih Al-‘Uthaimeen ang pagligo sa araw ng Jumu’ah ay wajib (tingnan sa Silsilato Fatawa Nuron ‘alad-Darb p. 377).

(4) 'Eid: Piyesta sa Islam

(5) Ihram: Dalawang puting balabal na isinusuot sa pagsasagawa ng hajj at ‘umrah sa Makkah.

(6) 'Umrah: Natatanging pagsamba na isinasagawa sa Makkah sa kahit anong oras, araw o buwan. Ito ay binubuo ng tatlong haligi: pagsusuot ng ihram, pagsasagawa ng tawaf sa Ka’bah, at pagsasagawa ng sa’i.

(7) Hajj: Natatanging pagsamba na isinasagawa sa Makkah sa panahon ng Hajj isang beses sa buhay ng isang Muslim.

 1. Pamamaraang Bahagi lamang – Ito ang pagsasagawa ng obligado lamang sa pagligo.

Ang pagsasagawa nito: Una, isapuso ang layunin. Pangalawa, bigkasin ang "Bismillah" at hugasan ang dalawang kamay nang dalawa o tatlong beses. Pangatlo, magmumog. Pang-apat, magsinghot ng tubig. Panglima, hugasan ang mukha at braso. Pang-anim, buhusan ng tubig ang ulo, at ang buong katawan.(1)

 

Mga Gawaing Ipinagbabawal sa Taong Junub

 1. Ang pagsasagawa ng salah.
 2. Ang pagsasagawa ng tawaf.
 3. Ang pagbabasa ng Qur'an.(2)
 4. Ang paghawak sa Mus-haf.
 5. Ang pananatili sa loob ng masjid.

 

 

PAGPAHID NG TUBIG SA MEDYAS SAPATOS BENDA ,IMAMAH AT IBA PA 

Nagkakaisa ang Ahlussunah waljama’ah sa pagpahid ng tubig sa ibabaw ng medyas. Ito ay pinahintulutan ni Allah bilang pagpapagaan para sa Kanyang mga alipin. Ito ay isinagawa ni Propeta Muhammad ﷺ at ng kanyang mga Sahabah [Kasamahan (kalugdan nawa sila ni Allah)]. Naiulat ni Jarir ibn ‘Abdullah (kalugdan nawa siya ni Allah) na kanyang sinabi:

 

(رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه). رواه البخاري ومسلم

“Nakita ko ang sugo ni Allah na umihi at pagkatapos ay nagsagawa ng wudhu, at kanyang pinahiran ng tubig ang kanyang dalawang medyas.”(2)

 

Mga Kondisyon ng Pagpahid ng Tubig sa Medyas

 1. Nakapagsagawa ng wudhu bago isuot ang medyas.
 2. Natatakpan ng medyas ang paa hanggang bukong-bukong.
 3. Ang medyas ay hindi mula sa pagnanakaw.
 4. Ang medyas ay hindi gawa mula sa balat na haram (o silk para sa mga kalalakihan).
 5. Hindi lalagpas sa hangganan ng oras ng pagpahid: tatlong araw at gabi (72 oras) para sa naglalakbay, at isang araw at gabi naman (24 oras) para sa hindi naglalakbay.

 

Mga Nagpapawalang-Bisa sa Pagpahid ng Tubig sa Medyas

 1. Kapag hinubad ang isa sa mga ito.
 2. Kapag nangyari ang Hadath Akbar [malaking karumihan (dapat maligo)].
 3. Kapag lumitaw ang ilang bahagi ng paa (bumaba ang medyas sa bukong-bukong).
 4. Kapag lumagpas sa hangganan ng takdang oras nito.

Mga Puna hinggil sa Paksang tinalakay:

 

 • Nagsisimula ang oras ng pagpahid ng tubig sa medyas sa unang pagpahid nito, -- ito ang pinakatumpak na opinyon ng mga ulama.
 • Ang pagpahid ng tubig sa medyas ay isang beses lamang sa ibabaw nito. Sinabi ni ‘Ali ibn Abi Talib (kalugdan nawa siya ni Allah):

 

(لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفه).

رواه أبو داود والبيهقي

"Kung ang Islam ay ayon sa opinyon, tiyak na ang ilalim ng medyas ang dapat pahiran ng tubig kaysa sa ibabaw nito. Katotohanan, nakita ko ang Propeta na kanyang pinahiran ng tubig ang ibabaw ng kanyang medyas.”(3)

____________________

(1) 'Imamah: Ito ay tela na isinusuot sa ulo ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad ﷺ.

(2) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 203), at Muslim (Hadeeth 272)

(3) Inulat ni Abu Dawud (Hadeeth 162), at Al-Baihaqi (1/292), ayon kay Al-Hafidh ibn Hajar ang Hadeeth na ito ay sahih.

 

Ang Paggamit ng Siwak at ang Sunan Al-Fitrah(2)

 

Siwak – Ito ang paggamit ng ‘Ood Araak (isang uri ng kahoy) at iba pa sa paglilinis ng ngipin at gilagid; upang matanggal ang anumang pagkain na nakasingit sa mga ngipin, at matanggal ang hindi kanais-nais na amoy ng bibig. Ang paglilinis ng ngipin sa pamamagitan ng siwak ay kanais-nais sa lahat ng oras maging sa mga araw ng pag-aayuno. Si Propeta Muhammad ﷺ ay nagsabi:

 (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). رواه البخاري و أحمد والنسائي وصححه الألباني

Ang siwak ay panlinis ng bibig na kalugud-lugod sa Panginoon.”(3)

 

            Siya ﷺ rin ay nagsabi:

(لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). رواه البخاري ومسلم

Kung hindi lamang magiging mahirap para sa aking ummah, tiyak na aking ipag-uutos sa kanila ang paggamit ng siwak sa bawat salah.”(4)

____________________

(1) Mus-haf: Ito ang Qur'an.

(2) Sunan Al-Fitrah: Likas na mga tradisyon (o mga paglilinis na ipinag-utos ni Allah sa Kanyang mga Propeta na dapat isagawa

      ng bawat Muslim).

(3) Inulat ni Al-Bukhari (2/40), Ahmad (6/47), at An-Nasai (1/10), ayon kay Sheikh Al-Bani ang Hadeeth na ito ay sahih.

(4) Inulat ni Al-Bukhari (Hadeeth 887), at Muslim (Hadeeth 252)

            Ipinahihintulot ang paggamit ng kanan o kaliwang kamay sa paglilinis ng ngipin sa pamamagitan ng siwak. Ang paggamit ng siwak ay hindi lamang bukod-tangi sa paggamit ng kanang kamay o kaliwang kamay. Ang sunnah(1) ay ang pagsisimula sa kanang bahagi ng ngipin. Ang paggamit ng siwak ay mainam sa tuwing magsasagawa ng wudhu, magbabasa ng Qur’an, magsasagawa ng salah, papasok sa masjid at bahay, matutulog, at sa tuwing nagbabago ang amoy ng bibig.

Ang Sunan Al-Fitrah

            Si Propeta Muhammad ﷺ ay nagsabi:

 

 

(خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر). رواه البخاري ومسلم

“Lima mula sa fitrah: pag-ahit ng buhok sa paligid ng ari, pagpapatuli(2), paggupit ng bigote, pagbunot o pag-ahit ng buhok sa kilikili, pagputol ng koko.”(3)

 

         Siya ﷺ rin ay nagsabi:

 

 

)عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء) يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة – أحد رواة الحديث - : (ونسيت العاشرة, إلا أن تكون المضمضة). رواه مسلم

Sampu mula sa fitrah: paggupit ng bigote, pagpapanatili ng balbas, siwak, pagsinghot ng tubig, pagputol ng koko, paghuhugas ng mga buko ng daliri, pagbunot o pag-ahit ng buhok sa kilikili, pag-ahit ng buhok sa paligid ng ari, paghuhugas ng ari pagkatapos umihi o dumumi) ibig sabihin ay istinja. Ang sabi ni Mus’ab ibn Shaibah – isa sa mga nag-ulat ng Hadeeth - : (at nakalimutan ko ang pang-sampu, ngunit, maaaring pagmumog ng tubig).(4)

 

Search Videos

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top